AirCover

Najopsežnija zaštita putovanja.
Uvek je uključen i uvek je besplatan.
Samo na Airbnb-u.

AirCover

Najopsežnija zaštita putovanja.
Uvek je uključen i uvek je besplatan.
Samo na Airbnb-u.

AirCover pruža četiri oblika zaštite svakom gostu, prilikom svakog boravka

Garancija rezervacije

U slučaju da domaćin mora da otkaže rezervaciju 30 ili manje dana pre dolaska (što se vrlo retko dešava), naći ćemo vam sličan ili bolji dom ili ćemo vam refundirati novac.

Garancija dolaska

Ako ne možete da uđete u dom, a domaćin ne može da reši problem, naći ćemo vam sličan ili bolji dom u istom trajanju kao i prvobitni boravak ili ćemo vam refundirati novac.

Garancija tačnosti

Ako u bilo kom trenutku tokom boravka utvrdite da smeštaj nije onakav kakvim je predstavljen – na primer, ako frižider prestane da radi i domaćin ne može lako da ga popravi ili ako ima manje spavaćih soba nego što je navedeno – imaćete tri dana da to prijavite, a mi ćemo vam naći sličan ili bolji dom ili ćemo vam refundirati novac.

Danonoćna linija za bezbednost

Ako se u bilo kom trenutku osetite nebezbedno, imaćete prioritetan pristup posebno obučenim agentima iz službe bezbednosti, i danju i noću.
Potražite detaljnije informacije o tome kako AirCover štiti vašu rezervaciju i svim izuzećima koja važe.

Samo Airbnb vam daje AirCover

AirbnbKonkurenti
Garancija rezervacije
Garancija dolaska
Garancija tačnosti
Danonoćna linija za bezbednost
Pogodnosti AirCover-a u poređenju sa sveobuhvatnom zaštitom koju besplatno nude naši glavni konkurenti (podaci iz marta 2022).

Svaka rezervacija podrazumeva AirCover

Odgovori na vaša pitanja

Ne možete da nađete ono što tražite? Posetite naš Centar za pomoć

Tu je i AirCover za domaćine

Zanima vas ugošćavanje? Uz AirCover za domaćine, možete da započnete uz osećaj sigurnosti.
Saznajte više o ugošćavanju