Pređi na sadržaj
Pozovite prijatelje da se pridruže Airbnb-ovoj zajednici
Prijatelji koji su novi na Airbnb-u će dobiti do $65 popusta na kvalifikovanu rezervaciju. Pročitajte uslove
Prijavite se da biste pozvali prijatelje
Nemate nalog? Registrujte se
Kako funkcionišu preporuke korisnika
Pozovite prijatelje koji su novi na Airbnb-u
Pozovite osobe koje još nemaju nalog na Airbnb-u da se registruju putem vašeg linka.
Oni dobijaju popust
Prijatelji koji se registruju na Airbnb-u putem vašeg linka dobiće do $50 popusta na smeštaj i $15 popusta na Airbnb doživljaj u vrednosti od najmanje $50.
Podsetite prijatelje da rezervišu
Kada se registruju, moći će da iskoriste kupon za kvalifikovanu rezervaciju.
Česta pitanja
Pogledajte ove odgovore na česta pitanja i pročitajte ostale informacije o programu u Centru za pomoć.
Koliko će moj prijatelj dobiti kada ga pozovem?
Kada se prijatelj koga ste pozvali na Airbnb registruje i rezerviše putovanje, iznos koji će dobiti zavisi od cene rezervacije bez taksi i naknada za goste:

Potrošite $300, ostvarite $15
Potrošite $500, ostvarite $25
Potrošite $700, ostvarite $35
Potrošite $1.000 ili više, ostvarite$50

Dobiće i $15 popusta kada rezervišete njegov prvi doživljaj u vrednosti od najmanje $50.
Prijatelj me je pozvao na Airbnb, ali mi nije stigao kupon.
Ako je neko vas preporučio, morate da se registrujete na Airbnb-u isključivo putem linka koji vam je prijatelj poslao. Vaš kupon će se automatski primeniti na rezervaciju koja ispunjava uslove. Da biste dobili dodatnu pomoć, otvorite ovaj link.
Preporučio/la sam prijatelja, ali mi nije stigao kredit za putovanja
Za korisnike pozvane nakon 1. oktobra 2020. Airbnb ne nudi kredit za putovanja za preporučene korisnike. Međutim, možete da postanete Airbnb saradnik i zaradite deo naknade za uslugu svaki put kad neko rezerviše putem vašeg sadržaja.
Želite li da delite sa širom publikom?Postanite Airbnb saradnik
Preporučite i zarađujte bez ograničenja
Saradnici imaju pristup alatkama koje će im olakšati deljenje Airbnb-a sa publikom. Svaki put kada neko rezerviše na Airbnb-u putem vaših linkova, zaradićete deo naknade za uslugu u gotovini.
Saznajte više