REZIME OSIGURANJA

Osiguranje domaćina u Japanu

REZIME OSIGURANJA

Osiguranje domaćina u Japanu

Šta je to Osiguranje domaćina u Japanu?

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* ima odgovornost ili druge troškove u vezi sa povredama ili oštećenjem imovine drugih lica usled deljenja doma putem platforme Airbnb, kao i slučajeve u kojima domaćin pretrpi štetu zbog oštećenja sopstvene imovine koje je uzrokovano boravkom gosta*. U slučajevima kada se imovina domaćina ošteti usled boravka gosta, pokriće osiguranjem će važiti kada domaćin i gost ne mogu sporazumno da reše spor, pa se domaćin obrati Airbnb-u.

Osiguranje domaćina u Japanu je program osiguranja koji pokriva Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju da plaćaju premije osiguranja da bi bili pokriveni programom Osiguranja domaćina u Japanu.

U nastavku pogledajte informacije o pokriću Osiguranjem domaćina u Japanu.

Šta je to Osiguranje domaćina u Japanu?

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* ima odgovornost ili druge troškove u vezi sa povredama ili oštećenjem imovine drugih lica usled deljenja doma putem platforme Airbnb, kao i slučajeve u kojima domaćin pretrpi štetu zbog oštećenja sopstvene imovine koje je uzrokovano boravkom gosta*. U slučajevima kada se imovina domaćina ošteti usled boravka gosta, pokriće osiguranjem će važiti kada domaćin i gost ne mogu sporazumno da reše spor, pa se domaćin obrati Airbnb-u.

Osiguranje domaćina u Japanu je program osiguranja koji pokriva Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju da plaćaju premije osiguranja da bi bili pokriveni programom Osiguranja domaćina u Japanu.

U nastavku pogledajte informacije o pokriću Osiguranjem domaćina u Japanu.

Šta je to Osiguranje domaćina u Japanu?

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva slučajeve u kojima domaćin* ima odgovornost ili druge troškove u vezi sa povredama ili oštećenjem imovine drugih lica usled deljenja doma putem platforme Airbnb, kao i slučajeve u kojima domaćin pretrpi štetu zbog oštećenja sopstvene imovine koje je uzrokovano boravkom gosta*. U slučajevima kada se imovina domaćina ošteti usled boravka gosta, pokriće osiguranjem će važiti kada domaćin i gost ne mogu sporazumno da reše spor, pa se domaćin obrati Airbnb-u.

Osiguranje domaćina u Japanu je program osiguranja koji pokriva Sompo Japan Insurance Inc.

Domaćini ne moraju da plaćaju premije osiguranja da bi bili pokriveni programom Osiguranja domaćina u Japanu.

U nastavku pogledajte informacije o pokriću Osiguranjem domaćina u Japanu.

Trajanje osiguranja

Ovaj period osiguranja tekućeg programa osiguranja traje od 31. jula 2023. do 31. jula 2024.

Trajanje osiguranja

Ovaj period osiguranja tekućeg programa osiguranja traje od 31. jula 2023. do 31. jula 2024.

Trajanje osiguranja

Ovaj period osiguranja tekućeg programa osiguranja traje od 31. jula 2023. do 31. jula 2024.

Obuhvat i uslovi


Obuhvat i uslovi primene Osiguranja domaćina u Japanu

Obuhvat i usloviObuhvat i uslovi primene Osiguranja domaćina u Japanu

Obuhvat i usloviObuhvat i uslovi primene Osiguranja domaćina u Japanu
Naknada štete na imovini u vlasništvu domaćina
Shodno važećim odredbama, uslovima i izuzećima, Osiguranje domaćina u Japanu će biti isplaćeno za uništenje smeštaja* i lične imovine u vlasništvu domaćina* nastalo tokom boravka gosta*. Osiguranje za štetu na smeštaju koji domaćin izdaje ili mu je poveren na upravljanje može da se obezbedi u okviru dodatnih pokrića opisanih odmah u nastavku.

Naknada za odgovornost domaćina za povredu ili oštećenje imovine
Osiguranje domaćina u Japanu takođe pokriva odgovornost domaćina za povredu ili oštećenje imovine gosta ili drugih lica tokom boravka gosta u smeštaju koji je rezervisan na platformi Airbnb, a što proističe iz delatnosti deljenja doma.*

Naknada za troškove domaćina na ime isplate drugim licima radi rešavanja nezgoda koje uključuju povredu ili oštećenje imovine
U slučajevima kada domaćin ima troškove na ime isplata koje je dužan da izvrši radi rešavanja nezgode koja uključuje telesnu povredu ili oštećenje imovine gosta ili drugih lica, Osiguranje domaćina u Japanu može da pokrije troškove domaćina. Da bi pokriće važilo, nezgoda mora da proističe iz delatnosti deljenja doma i do nje mora doći tokom boravka gosta u smeštaju rezervisanom na platformi Airbnb. Svako gore opisano pokriće podleže važećim odredbama, uslovima i izuzecima iz polise Osiguranja domaćina u Japanu.

1. Pokriveni smeštaj

Osiguranje domaćina u Japanu pokriva smeštaj koji domaćin poseduje, izdaje ili mu je poveren na upravljanje za delatnost deljenja doma.

(*) Pod smeštajem se podrazumevaju objekti koji su odobreni u skladu sa Zakonom o poslovanju hotela, sertifikovani u skladu sa Zakonom o nacionalnim strateškim specijalnim zonama ili predviđeni u skladu sa Zakonom o delatnosti pružanja smeštaja, kao i drugi objekti u kojima se slična delatnost pružanja smeštaja obavlja, pod uslovom da su svi naredni uslovi ispunjeni:

 • Objekte poseduje domaćin, izdaje ih domaćin ili su povereni domaćinu na upravljanje;
 • Objekti se nude na veb-sajtu Airbnb-a; i
 • Objekte rezerviše i koristi osoba koja je pristala na Airbnb-ove uslove pružanja usluge i koja je koristila Airbnb-ov veb-sajt. U smeštajne objekte spadaju kamp-kućice, autobusi, kamperi, kućice na drvetu i drugi objekti koji su parkirani i koji se koriste kao smeštaj. Brodovi i plovila su takođe obuhvaćeni ako se koriste kao smeštajni objekti.


 • 2. Domaćin/domaćini

  (*) Pod domaćinima se podrazumevaju osobe koje se bave delatnošću deljenja doma i koje pružaju smeštaj, a poseduju licencu ili drugi vid odobrenja da to čine u skladu sa važećim zakonom.

  3. Gost/gosti

  (*) Pod gostima se podrazumevaju korisnici delatnosti deljenja doma, uključujući osobe koje je korisnik pozvao i one sa kojima zajedno koristi delatnost deljenja doma.

  (*) Pod delatnošću deljenja doma podrazumeva se delatnost pružanja hotelskog smeštaja u skladu sa Zakonom o poslovanju hotela (Zakon br. 138 iz 1948), delatnost u skladu sa Zakonom o nacionalnim strateškim specijalnim zonama (Zakon br. 107 iz 2013) ili delatnost pružanja smeštaja u skladu sa Zakonom o delatnosti pružanja smeštaja (Zakon br. 65 iz 2017) ili druga slična delatnost pružanja smeštaja, kao i aktivnosti koje se obavljaju unutar ili izvan tog smeštaja, a koje su povezane sa gorenavedenim uslugama.
  Naknada štete na imovini u vlasništvu domaćina
  Shodno važećim odredbama, uslovima i izuzećima, Osiguranje domaćina u Japanu će biti isplaćeno za uništenje smeštaja* i lične imovine u vlasništvu domaćina* nastalo tokom boravka gosta*. Osiguranje za štetu na smeštaju koji domaćin izdaje ili mu je poveren na upravljanje može da se obezbedi u okviru dodatnih pokrića opisanih odmah u nastavku.

  Naknada za odgovornost domaćina za povredu ili oštećenje imovine
  Osiguranje domaćina u Japanu takođe pokriva odgovornost domaćina za povredu ili oštećenje imovine gosta ili drugih lica tokom boravka gosta u smeštaju koji je rezervisan na platformi Airbnb, a što proističe iz delatnosti deljenja doma.*

  Naknada za troškove domaćina na ime isplate drugim licima radi rešavanja nezgoda koje uključuju povredu ili oštećenje imovine
  U slučajevima kada domaćin ima troškove na ime isplata koje je dužan da izvrši radi rešavanja nezgode koja uključuje telesnu povredu ili oštećenje imovine gosta ili drugih lica, Osiguranje domaćina u Japanu može da pokrije troškove domaćina. Da bi pokriće važilo, nezgoda mora da proističe iz delatnosti deljenja doma i do nje mora doći tokom boravka gosta u smeštaju rezervisanom na platformi Airbnb. Svako gore opisano pokriće podleže važećim odredbama, uslovima i izuzecima iz polise Osiguranja domaćina u Japanu.

  1. Pokriveni smeštaj

  Osiguranje domaćina u Japanu pokriva smeštaj koji domaćin poseduje, izdaje ili mu je poveren na upravljanje za delatnost deljenja doma.

  (*) Pod smeštajem se podrazumevaju objekti koji su odobreni u skladu sa Zakonom o poslovanju hotela, sertifikovani u skladu sa Zakonom o nacionalnim strateškim specijalnim zonama ili predviđeni u skladu sa Zakonom o delatnosti pružanja smeštaja, kao i drugi objekti u kojima se slična delatnost pružanja smeštaja obavlja, pod uslovom da su svi naredni uslovi ispunjeni:

 • Objekte poseduje domaćin, izdaje ih domaćin ili su povereni domaćinu na upravljanje;
 • Objekti se nude na veb-sajtu Airbnb-a; i
 • Objekte rezerviše i koristi osoba koja je pristala na Airbnb-ove uslove pružanja usluge i koja je koristila Airbnb-ov veb-sajt. U smeštajne objekte spadaju kamp-kućice, autobusi, kamperi, kućice na drvetu i drugi objekti koji su parkirani i koji se koriste kao smeštaj. Brodovi i plovila su takođe obuhvaćeni ako se koriste kao smeštajni objekti.

 • 2. Domaćin/domaćini

  (*) Pod domaćinima se podrazumevaju osobe koje se bave delatnošću deljenja doma i koje pružaju smeštaj, a poseduju licencu ili drugi vid odobrenja da to čine u skladu sa važećim zakonom.

  3. Gost/gosti

  (*) Pod gostima se podrazumevaju korisnici delatnosti deljenja doma, uključujući osobe koje je korisnik pozvao i one sa kojima zajedno koristi delatnost deljenja doma.

  (*) Pod delatnošću deljenja doma podrazumeva se delatnost pružanja hotelskog smeštaja u skladu sa Zakonom o poslovanju hotela (Zakon br. 138 iz 1948), delatnost u skladu sa Zakonom o nacionalnim strateškim specijalnim zonama (Zakon br. 107 iz 2013) ili delatnost pružanja smeštaja u skladu sa Zakonom o delatnosti pružanja smeštaja (Zakon br. 65 iz 2017) ili druga slična delatnost pružanja smeštaja, kao i aktivnosti koje se obavljaju unutar ili izvan tog smeštaja, a koje su povezane sa gorenavedenim uslugama.

  Pokriće osiguranjem

  Gornja granica koja važi tokom perioda osiguranja je 100.000.000 JPY po nezgodi, uz određene izuzetke.

  Pokriće osiguranjem

  Gornja granica koja važi tokom perioda osiguranja je 100.000.000 JPY po nezgodi, uz određene izuzetke.

  Pokriće osiguranjem

  Gornja granica koja važi tokom perioda osiguranja je 100.000.000 JPY po nezgodi, uz određene izuzetke.

  Izuzeća od pokrića  Glavne stavke koje nisu pokrivene Osiguranjem domaćina u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)

  Izuzeća od pokrića  Glavne stavke koje nisu pokrivene Osiguranjem domaćina u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)

  Izuzeća od pokrića  Glavne stavke koje nisu pokrivene Osiguranjem domaćina u Japanu (klauzule koje se odnose na naknadu štete na imovini u vlasništvu domaćina)
  Stavke koje nisu obuhvaćene smeštajem:

  • Novac, plemeniti metali u obliku poluga i medaljona, menice i hartije od vrednosti.
  • Zemljište, voda ili druga supstanca na zemljištu ili u njemu; to se ne odnosi na unapređenja zemljišta u vidu pejzažnog uređenja, puteva i popločanih površina (ali se odnosi na nasuto zemljište i zemljište ispod datog objekta), kao ni na vodu koja se nalazi u zatvorenom rezervoaru, cevovodima ili drugoj opremi za obradu.
  • Životinje, uključujući (između ostalog) domaće životinje i kućne ljubimce.
  • Neoboreno drveće i usevi.
  • Plovila, letelice, svemirske letelice i sateliti; međutim, to se ne odnosi na plovila kojima se ne upravlja i koja se koriste kao smeštaj.
  • Vozila; međutim, to se ne odnosi na vozila kojima se ne upravlja i koja se koriste kao smeštaj.
  • Podzemni rudnici ili rudnička okna ili objekti unutar takvih rudnika ili okana.
  • Brane, kanali i nasipi.
  • Imovina u tranzitu.
  • Prenosni i distributivni vodovi udaljeni od smeštaja više od 305 metara.


  • Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje:
  • Rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, državni udar, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
  • Šteta izazvana zračenjem, eksplozijom ili drugim štetnim delovanjem usled nuklearne reakcije ili raspadanja atomskog jezgra nuklearnog gorivnog materijala ili nuklearnog izvornog materijala, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog tim materijalom, ili izazvana nezgodom koja se može pripisati tim pojavama, izuzimajući nuklearne reakcije ili nuklearni raspad atomskog jezgra radioizotopa u medicinske, naučne ili industrijske svrhe.
  • Terorizam.
  • Stvarna ili potencijalna zloupotreba otrovnih bioloških ili hemijskih materija.
  • Šteta na smeštaju do koje dođe pre ili nakon boravka gosta rezervisanog na platformi Airbnb.
  • Šteta nastala usled namernog neprimerenog ponašanja ili grubog nemara domaćina.
  • itd.
  Stavke koje nisu obuhvaćene smeštajem:

 • Novac, plemeniti metali u obliku poluga i medaljona, menice i hartije od vrednosti.
 • Zemljište, voda ili druga supstanca na zemljištu ili u njemu; to se ne odnosi na unapređenja zemljišta u vidu pejzažnog uređenja, puteva i popločanih površina (ali se odnosi na nasuto zemljište i zemljište ispod datog objekta), kao ni na vodu koja se nalazi u zatvorenom rezervoaru, cevovodima ili drugoj opremi za obradu.
 • Životinje, uključujući (između ostalog) domaće životinje i kućne ljubimce.
 • Neoboreno drveće i usevi.
 • Plovila, letelice, svemirske letelice i sateliti; međutim, to se ne odnosi na plovila kojima se ne upravlja i koja se koriste kao smeštaj.
 • Vozila; međutim, to se ne odnosi na vozila kojima se ne upravlja i koja se koriste kao smeštaj.
 • Podzemni rudnici ili rudnička okna ili objekti unutar takvih rudnika ili okana.
 • Brane, kanali i nasipi.
 • Imovina u tranzitu.
 • Prenosni i distributivni vodovi udaljeni od smeštaja više od 305 metara.

 • Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje:

 • Rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, državni udar, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
 • Šteta izazvana zračenjem, eksplozijom ili drugim štetnim delovanjem usled nuklearne reakcije ili raspadanja atomskog jezgra nuklearnog gorivnog materijala ili nuklearnog izvornog materijala, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog tim materijalom, ili izazvana nezgodom koja se može pripisati tim pojavama, izuzimajući nuklearne reakcije ili nuklearni raspad atomskog jezgra radioizotopa u medicinske, naučne ili industrijske svrhe.
 • Terorizam.
 • Stvarna ili potencijalna zloupotreba otrovnih bioloških ili hemijskih materija.
 • Šteta na smeštaju do koje dođe pre ili nakon boravka gosta rezervisanog na platformi Airbnb.
 • Šteta nastala usled namernog neprimerenog ponašanja ili grubog nemara domaćina.
 • itd.
 • Glavni slučajevi u kojima se novac od osiguranja ne isplaćuje (klauzule koje se odnose na nadoknadu na ime odgovornosti ili troškova koje je imao domaćin)


  • Rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, državni udar, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
  • Šteta izazvana zračenjem, eksplozijom ili drugim štetnim delovanjem usled nuklearne reakcije ili raspadanja atomskog jezgra nuklearnog gorivnog materijala ili nuklearnog izvornog materijala, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog tim materijalom, ili izazvana nezgodom koja se može pripisati tim pojavama, izuzimajući nuklearne reakcije ili nuklearni raspad atomskog jezgra radioizotopa u medicinske, naučne ili industrijske svrhe.
  • Šteta nastala usled namernog neprimerenog ponašanja domaćina.
  • Troškovi ili odgovornost prema rođacima koji žive s domaćinima, osim u slučajevima kada domaćin snosi odgovornost ili troškove i u obavezi je da tim rođacima plati za štetu u smeštaju koji domaćin izdaje ili koji mu je poveren na upravljanje.
  • Troškovi ili odgovornost koji proizilaze iz fizičkog invaliditeta zaposlenih domaćina dok rade za domaćine.
  • U slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i drugog lica, odgovornost se utvrđuje u skladu sa tim sporazumom.
  • Troškovi za nezgode ili odgovornost koja proističe iz otpadnih voda ili štetnih emisija.
  • Troškovi za nezgode ili odgovornost koja proističe iz stručnog rada advokata, registrovanih inostranih advokata, licenciranih javnih računovođa, poreskih računovođa, arhitekata, dizajnera, veštaka za zemljište i stambene objekte, sudskih notara, administrativnih notara, veterinara ili drugih sličnih lica.
  • Troškovi za nezgode ili odgovornost koji se mogu pripisati ili koji proističu iz vlasništva, upotrebe ili upravljanja letelicom, automobilima ili plovilom ili vozilom van smeštaja, izuzimajući štetu nastalu zbog korišćenja ili upravljanja automobilom, plovilom ili vozilom izvan objekta dok se takav automobil, plovilo ili vozilo izvan objekta koristi kao smeštaj.
  • Troškovi za nezgode ili odgovornost koji se mogu pripisati ili koji proizilaze iz građevinskih radova na smeštaju koji domaćin izdaje ili mu je poveren na upravljanje, kao što su renoviranje, proširenje ili rušenje, izuzimajući slučajeve kada se domaćin bavi poslovima koje je sam preduzeo.
  • Troškovi za nezgode ili odgovornost koji proističu iz uništavanja smeštaja koji domaćin izdaje ili mu je poveren na upravljanje usled zemljotresa, erupcija, poplava, cunamija ili sličnih prirodnih pojava, osim u slučajevima kada je šteta uzrokovana požarom.
  • itd.

 • Rat, upotreba sile od strane druge zemlje, revolucija, državni udar, građanski rat, oružana pobuna ili drugi slični incidenti ili neredi.
 • Šteta izazvana zračenjem, eksplozijom ili drugim štetnim delovanjem usled nuklearne reakcije ili raspadanja atomskog jezgra nuklearnog gorivnog materijala ili nuklearnog izvornog materijala, radioaktivnog elementa, radioizotopa ili materijala kontaminiranog tim materijalom, ili izazvana nezgodom koja se može pripisati tim pojavama, izuzimajući nuklearne reakcije ili nuklearni raspad atomskog jezgra radioizotopa u medicinske, naučne ili industrijske svrhe.
 • Šteta nastala usled namernog neprimerenog ponašanja domaćina.
 • Troškovi ili odgovornost prema rođacima koji žive s domaćinima, osim u slučajevima kada domaćin snosi odgovornost ili troškove i u obavezi je da tim rođacima plati za štetu u smeštaju koji domaćin izdaje ili koji mu je poveren na upravljanje.
 • Troškovi ili odgovornost koji proizilaze iz fizičkog invaliditeta zaposlenih domaćina dok rade za domaćine.
 • U slučajevima kada postoji poseban sporazum o naknadi štete između domaćina i drugog lica, odgovornost se utvrđuje u skladu sa tim sporazumom.
 • Troškovi za nezgode ili odgovornost koja proističe iz otpadnih voda ili štetnih emisija.
 • Troškovi za nezgode ili odgovornost koja proističe iz stručnog rada advokata, registrovanih inostranih advokata, licenciranih javnih računovođa, poreskih računovođa, arhitekata, dizajnera, veštaka za zemljište i stambene objekte, sudskih notara, administrativnih notara, veterinara ili drugih sličnih lica.
 • Troškovi za nezgode ili odgovornost koji se mogu pripisati ili koji proističu iz vlasništva, upotrebe ili upravljanja letelicom, automobilima ili plovilom ili vozilom van smeštaja, izuzimajući štetu nastalu zbog korišćenja ili upravljanja automobilom, plovilom ili vozilom izvan objekta dok se takav automobil, plovilo ili vozilo izvan objekta koristi kao smeštaj.
 • Troškovi za nezgode ili odgovornost koji se mogu pripisati ili koji proizilaze iz građevinskih radova na smeštaju koji domaćin izdaje ili mu je poveren na upravljanje, kao što su renoviranje, proširenje ili rušenje, izuzimajući slučajeve kada se domaćin bavi poslovima koje je sam preduzeo.
 • Troškovi za nezgode ili odgovornost koji proističu iz uništavanja smeštaja koji domaćin izdaje ili mu je poveren na upravljanje usled zemljotresa, erupcija, poplava, cunamija ili sličnih prirodnih pojava, osim u slučajevima kada je šteta uzrokovana požarom.
 • itd.
 • Odštetni zahtevi po osnovu osiguranja

  Odštetni zahtevi po osnovu osiguranja

  Obaveštenje o nezgodi


  Ako domaćin primeti povredu ili oštećenje imovine gosta ili trećeg lica, domaćin o tome treba odmah da obavesti Airbnb jer ta povreda ili šteta može biti pokrivena osiguranjem. Isto tako, ako domaćin sazna za oštećenje imovine u vlasništvu domaćina, domaćin treba da obavesti Airbnb ako on i njegov gost ne mogu da postignu dogovor o rešavanju slučaja u roku od 72 sata od prvog obraćanja gostu jer šteta može biti pokrivena osiguranjem.

  Zahtev za dostavu polise osiguranja


  Ovaj pregled Osiguranja domaćina u Japanu ne sadrži sve uslove, odredbe, ograničenja i izuzeća polise osiguranja. Ako želite da zatražite primerak polise osiguranja, obratite se preduzeću Aon Japan Ltd. i navedite podatke o svom nalogu na Airbnb-u.

  Osiguravajuće društvo


  Sompo Japan Insurance Inc.