Idite napred da biste videli predložene rezultate

  Novi, poboljšani AirCover za domaćine

  Potpuna zaštita. Uvek je uključen i uvek je besplatan. Samo na Airbnb-u.
  Objavio/la Airbnb na dan 11. maj 2022.
  Materijal za čitanje od 5 min.
  Ažurirano na dan 21. jul 2023.

  AirCover za domaćine pruža potpunu zaštitu svaki put kada okačite dom na Airbnb. Sada obuhvata još veću zaštitu, uključujući proveru identiteta gostiju, proveru rezervacija, zaštitu od štete u iznosu do 3.000.000 USD, zaštitu za vaše dragocenosti i zaštitu za parkirane automobile i plovila u vašem objektu.

  Provera identiteta gostiju

  Poverenje naše zajednice zasniva se na uverenju da su i domaćini i gosti oni za koje se predstavljaju. Proširujemo postupak provere identiteta na sve goste koji rezervišu smeštaj u 35 najpopularnijih zemalja i regiona na Airbnb-u, što predstavlja 90% svih rezervacija. Proširićemo proveru identiteta širom sveta početkom 2023, čime ćemo pokriti 100% naših rezervacija.

  Nastavićemo da proveravamo podatke o svim gostima u SAD pre njihovog prvog boravka i proveravaćemo da li su svi gosti koji rezervišu smeštaje na određenim listama za praćenje ili listama sankcionisanih lica.

  U okviru naše proširene provere identiteta gostiju, izmenili smo neke uslove za instant rezervaciju. Saznajte više

  Saznajte više informacija o proveri identiteta gostiju

  Tehnologija provere rezervacija

  U SAD i Kanadi pokrećemo sopstvenu tehnologiju provere rezervacija, što doprinosi smanjenju rizika od žurki koje remete mir i oštećenja imovine. Testirali smo proveru rezervacija u Australiji i utvrdili da se tokom probnog perioda broj neodobrenih žurki smanjio za oko 35%.

  Naša tehnologija za proveru procenjuje više od 100 faktora u vezi sa rezervacijom i blokira određene rezervacije kako bi se smanjio rizik od žurki koje remete mir i oštećenja imovine. Planiramo da to proširimo na sve rezervacije širom sveta do početka 2023.

  Saznajte više o tehnologiji provere rezervacija

  Veća zaštita od štete

  Već više od decenije Airbnb nudi vodeću zaštitu od štete za naše domaćine. Danas dodajemo ove zaštite u AirCover za domaćine:

  • Zaštita od štete u iznosu do 3.000.000 USD: Utrostručili smo zaštitu od štete sa 1.000.000 USD na 3.000.000 USD, čime se pokriva i vaš dom i njegov sadržaj.
  • Zaštita umetnina i dragocenosti: Štitimo širok spektar umetnina, nakita i kolekcionarskih predmeta koji se mogu popraviti ili zameniti po procenjenoj vrednosti ako se oštete.
  • Zaštita vozila i plovila: Pružamo zaštitu od štete za automobile, brodove i druga plovila koja parkirate ili skladištite u okviru svog objekta.

  Nova zaštita je dodatak ovim karakteristikama koje su već uključene u AirCover za domaćine:

  • Danonoćna linija za bezbednost: Ako se ikada osetite nebezbedno, naša aplikacija danju i noću pruža direktni pristup agentima posebno obučenim za pitanja bezbednosti.
  • Zaštita od štete koju uzrokuju kućni ljubimci: Ne brinite, mi plaćamo štetu koju prouzrokuju četvoronožni gosti
  • Nadoknada za dubinsko čišćenje: Nadoknađujemo dodatne usluge čišćenja koje su potrebne nakon odlaska gosta, kao što je profesionalno čišćenje tepiha.
  • Zaštita od gubitka prihoda: Nadoknađujemo vam izgubljeni prihod ako otkažete potvrđene rezervacije na Airbnb-u zbog štete koju gost napravi.
  Saznajte više informacija o Zaštiti domaćina od štete

  Jednostavniji postupak nadoknade

  Rekli ste nam da je postupak nadoknade suviše komplikovan. Pojednostavili smo postupak isplate nadoknade na osnovu vaših komentara.

  Ako gost ošteti vaš smeštaj ili imovinu, možete da posetite naš Centar za posredovanje da podnesete zahtev za nadoknadu u nekoliko koraka, a zatim da lako pratite postupak od slanja do isplate. Vaš zahtev ćemo prvo poslati gostu. Ako gost ne reaguje ili ne plati u roku od 24 sata, moći ćete da uključite Airbnb.

  Superdomaćini (sa smeštajima van države Vašington u SAD) takođe dobijaju prioritetnu podršku i brže im se isplaćuju nadoknade.

  Osiguranje od odgovornosti domaćina u iznosu do 1.000.000 USD

  Osiguranje od odgovornosti domaćina, koje je deo AirCover-a za domaćine, štiti vas u retkim slučajevima kada se gost povredi ili dođe do oštećenja ili krađe njegove imovine dok boravi u vašem smeštaju. Osiguranjem su obuhvaćene i osobe koje vam pomažu u ugošćavanju, kao što su pomoćni domaćini i higijeničari.

  Osiguranje od odgovornosti domaćina vas pokriva ako se utvrdi da ste zakonski odgovorni za:

  • telesnu povredu gosta (ili nekog drugog);
  • oštećenje ili krađu imovine koja pripada gostu (ili nekom drugom);
  • štetu koju gost (ili neko drugi) prouzrokuje u zajedničkim prostorima, kao što su hodnici zgrade i obližnji objekti.

  Ako želite da podnesete zahtev, samo upotrebite naš obrazac za osiguranje od odgovornosti. Poslaćemo informacije koje navedete našem pouzdanom spoljnom osiguravaču koji će dodeliti vaš zahtev predstavniku. Predstavnik će rešiti vaš zahtev u skladu sa uslovima polise osiguranja.

  Ako ste domaćin doživljaja, pokriveni ste našim Osiguranjem od odgovornosti za doživljaje.

  Saznajte više informacija o Osiguranju od odgovornosti domaćina

  Nadogradnje programa AirCover za domaćine inspirisane su vašim doprinosom i preporučujemo vam da nastavite da delite svoje mišljenje sa nama.

  Saznajte više o tome šta donosi Airbnb: zimsko izdanje 2022.

  Zaštita domaćina od štete, Osiguranje od odgovornosti domaćina i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje, koji su deo AirCover-a za domaćine, ne štite domaćine koji nude smeštaje ili doživljaje u Japanu, gde važe Osiguranje domaćina u Japanu i Osiguranje za zaštitu doživljaja u Japanu, kao ni domaćine koji nude smeštaje putem preduzeća Airbnb Travel LLC. Za domaćine koji su nudili smeštaje ili doživljaje u kontinentalnoj Kini primenjuje se Plan zaštite domaćina u Kini.Imajte na umu da su sva ograničenja pokrića prikazana u USD.

  Osiguranje od odgovornosti domaćina i Osiguranje od odgovornosti za doživljaje garantuju spoljna osiguravajuća društva. Ako ugošćavate u Ujedinjenom Kraljevstvu, polise Osiguranja od odgovornosti domaćina i Osiguranja od odgovornosti za doživljaje garantuje Zurich Insurance Company Ltd. i za domaćine u Ujedinjenom Kraljevstvu ih bez dodatnih troškova priprema i zaključuje preduzeće Airbnb UK Services Limited, ovlašćeni zastupnik preduzeća Aon UK Limited, koje postupa po ovlašćenjima i pravilima Uprave za finansijsko poslovanje. Matični broj preduzeća Aon pri FCA je 310451. Ovo možete da proverite tako što ćete posetiti Registar finansijskih usluga ili pozvati FCA na broj 0800 111 6768. Polise Osiguranja od odgovornosti domaćina i Osiguranja od odgovornosti za doživljaje u okviru AirCover-a za domaćine reguliše Uprava za finansijsko poslovanje, a preostali proizvodi i usluge nisu regulisani proizvodi koje je ugovorilo preduzeće Airbnb UK Services Limited. FPAFF609LC

  Zaštita domaćina od štete nije osiguranje i nije povezana sa Osiguranjem od odgovornosti domaćina. Za smeštaje u državi Vašington, Airbnb-ove ugovorne obaveze u okviru Zaštite domaćina od štete pokrivene su polisom osiguranja koju je kupio Airbnb. Zaštita domaćina od štete podleže uslovima, odredbama i izuzećima.

  Informacije u ovom članku su se možda promenile od objavljivanja.

  Airbnb
  11. maj 2022.
  Da li vam je ovo bilo korisno?