Kad počnete da unosite tekst u polje za pretragu, prikazaće vam se predlozi. Za pregled koristite strelice nagore i nadole. Za odabir pritisnite Enter. Ako ste izabrali izraz od više reči, on će biti termin za pretragu. Ako je predlog link, u pregledaču će se otvoriti ta stranica.
Pravni uslovi

Dodatni uslovi za domaćine doživljaja

Ovaj članak je automatski preveden.

AKO IMATE PREBIVALIŠTE ILI JE ORGANIZACIJA ZA KOJU NASTUPATE OSNOVANA U, SJEDINJENIM AMERIČKIM DRŽAVAMA, IMAJTE NA UMU: ARBITRAŽNI POSTUPAK I ODRICANJE OD GRUPNE TUŽBE KOJI SE NALAZE U AIRBNB-OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA USLUGE PRIMENJUJE SE NA BILO KOJI SPOR KOJI SE ODNOSI NA OVE DODATNE USLOVE ZA DOMAĆINE DOŽIVLJAJA.

Posljednje ažuriranje: 25. januar 2023.

Prihvatate ove Dodatne uslove za domaćine doživljaja („Uslovi za domaćine doživljaja“) kada pošaljete smeštaj za doživljaj na platformi Airbnb.

Ovi Uslovi za domaćine doživljaja dopunjuju Airbnb-ove Uslove korišćenja usluge („Uslovi“) i Airbnb-ove Uslove plaćanja („Uslovi plaćanja“), a osim kako je izričito navedeno u ovom dokumentu, Uslovi i Uslovi plaćanja važe u celosti na sve domaćine doživljaja, smeštaje doživljaja i doživljaje. Svi termini koji nisu definisani ovde imaju značenje koje im je dato u Uslovima. Ništa u ovim Uslovima za domaćine doživljaja neće se tumačiti kao izmjena ili u suprotnosti sa Uslovima, osim ako to nije izričito navedeno. U slučaju sukoba između Uslova i Uslova za domaćine doživljaja, ovi Uslovi za domaćine doživljaja kontrolišu u obimu sukoba.

1. Oglas doživljaj. Da biste objavili doživljaj, morate da kreirate smeštaj i da pošaljete doživljaj Airbnb-u. Doživljaji u svakom trenutku moraju da ispunjavaju standarde i uslove za doživljaje. Kada objavljujete doživljaj, morate, gdje je primjenjivo, u potpunosti educirati i informisati goste o (i) svim rizicima koji su svojstveni ili slučajni sa doživljajem, (ii) sve uslove za učešće, kao što su minimalna starost, srodne veštine ili nivo kondicije i (iii) sve ostalo što bi trebalo da znaju da bi bezbedno učestvovali u doživljaju (uključujući kodove za odijevanje, opremu, posebne sertifikate ili licence itd.). Airbnb zadržava diskreciono pravo da odluči da li će slani doživljaj biti objavljen na Airbnb platformi. 

2. Ugošćavanje gostiju na Airbnb-u. Kada vaš doživljaj bude objavljen na Airbnb platformi, moći ćete da dodate datume i termine kada ponudite doživljaj putem Airbnb platforme („Instance”). Ako postavite termin doživljaja koji je dostupan na Airbnb platformi, saglasni ste da samo osobe koje rezervišu putem Airbnb-a mogu da učestvuju u tom terminu doživljaja. Takođe ste saglasni da nećete dozvoliti ljudima da prisustvuju bilo kom terminu vašeg doživljaja dostupnom na Airbnb platformi, osim ako ta osoba nije rezervisala preko Airbnb-a (ili je dodata kao dodatni gost za mesto rezervisano preko Airbnb platforme).

3. Društveno korisni doživljaji. Ako želite da pružite doživljaj koji ima koristi od organizacije sa društvenim uticajem („društveno korisni doživljaj“), vi i organizacija koja pogodnosti morate da ispunite uslove za ispunjenje ispunjenosti doživljaja na društvenom uticaju. Kada nudite društveno koristan doživljaj, vi (i) izjavljujete i garantujete da ste ovlašćeni da djelujete u ime organizacije koja koristi i (ii) potvrđujete i saglasni ste da će sve isplate biti preusmjerene na nalog u vlasništvu organizacije koja se bavi pogodnostima, osim ako organizacija koja koristi nije dobila ovlašćenje od Airbnb-a kako je navedeno u uslovima za društveno koristan doživljaj. Vi i organizacija koja koristi potvrđujete da oglašavanje društveno korisnog doživljaja ne stvarate komercijalno prikupljanje sredstava ili saradnika, niti dobrotvornog poverenja sa Airbnb-om, a Airbnb nije profesionalni prikupljanje sredstava ili komercijalni učesnik. Ako je organizacija koja koristi neprofitna organizacija, neprofitna organizacija, a ne Airbnb, odgovorna je za utvrđivanje koji, ako postoji, deo Ukupne cene je dobrotvorni doprinos i za pružanje dobrotvornih priznanica za dobrotvorne svrhe za sve važeće dobrotvorne doprinose. Vi i organizacija koja koristi isključivo ste odgovorni za poštovanje svih zakona koji se odnose na organizaciju i vaš društveno koristan doživljaj.

4. Oprema. Odgovorni ste za obezbjeđivanje sve opreme, uključujući potrepštine, vozila, mjesta i druge materijale („Oprema”) neophodne za organizovanje doživljaja. Vi ste jedini odgovorni za to da oprema koja se koristi za vaš doživljaj bude u ispravnom stanju i da poštuje sve zakone koji se odnose na bezbednost, opremu, proveru i operativne sposobnosti. Osim ako je drugačije propisano zakonom, preuzimate sav rizik od oštećenja ili gubitka opreme.

5. Odgovornosti domaćina za dodatne doživljaje. Vi ste odgovorni za (i) razumevanje i poštovanje svih zakona, pravila i propisa koji se mogu primenjivati na vaš doživljaj, (ii) dobijanje potrebnih dozvola, dozvola ili registracija prije pružanja doživljaja; i (iii) osiguravajući da vaš smještaj i/ili ugošćavanje doživljaja neće prekršiti nijedan sporazum koji možda imate sa bilo kojom trećom stranom. Dodatne informacije o nekim zakonskim obavezama koje se mogu odnositi na vas možete pronaći na našim stranicama o odgovornom ugošćavanju.

6. Prekid. Kao domaćin doživljaja, možete da raskinete ovaj ugovor u bilo kom trenutku slanjem imejla ili uklanjanjem svih doživljaja sa Airbnb platforme. Airbnb može da raskine ovaj ugovor odmah i bez obaveštenja i prestane da pruža pristup Airbnb platformi ako značajno prekršite ovaj ugovor i/ili naše druge Uslove ili pravila, ako prekršite važeće zakone ili razumno smatramo da je prekid preporučljiv da zaštitite Airbnb, njegove članove ili treća lica. Ako vaš smeštaj za doživljaje nije bio aktivan 120 ili više dana, možemo da ga uklonimo sa Airbnb-a. Ako imate prebivalište u Sjedinjenim Američkim Državama ili je organizacija u kojoj nastupate osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama, jezik u ovom odeljku 6 zamenjuje odeljak 13.2 Uslova u vezi sa svim aktivnostima koje se odnose na organizovanje doživljaja.

7. Ugošćavanje kao tim ili organizacija. Morate lično da obezbijedite svoj doživljaj i ne smijete dozvoliti trećoj strani da pruži doživljaj u vaše ime, osim ako to ne odobri Airbnb. Svaki član tima, preduzeća ili organizacije koji komunicira sa gostima mora da bude dodat doživljaju putem načina koji je odredila Airbnb platforma. Pogledajte odjeljak 6.5 Uslova za informacije o ugošćavanju u sklopu tima, preduzeća ili organizacije, kao i Uslove korišćenja usluge za upravljanje smještajem, koji su ovdje uključeni.

8. Osiguranje. Možemo da zahtijevamo da dobijete sopstveno osiguranje kako biste objavili doživljaj na Airbnb platformi. U takvim slučajevima pristajete da dobijete i održavate osiguranje za vas, članove vašeg tima ili organizacije i/ili doživljaj sa pokrićem i iznosima koje odredimo po našem nahođenju za sve aktivnosti koje se odvijaju u okviru vašeg doživljaja. Pristajete da sarađujete sa Airbnb-om kako biste verifikovali takvo osiguranje. U slučaju da je Airbnb dobio sopstveno osiguranje od odgovornosti koje pokriva vaše doživljaje, vaše osiguranje će biti primarni izvor pokrića, a Airbnb-ovo osiguranje će funkcionisati kao višak ili sekundarno osiguranje za sve iznose koji premašuju vaše pokriće. Naše osiguranje od takvog sekundarnog osiguranja vas ne oslobađa vaše obaveze da dobijete osiguranje u iznosima koje zahtijevamo. 

9. Salvatorna klauzula. Ako bilo koja odredba ili deo odredbe u ovim uslovima bude smatrana nevažećom, nevažećom ili neizvršivom, takva odredba (ili njen deo koji je čini nevažećom, nevažećom ili neizvršivom) neće uticati na valjanost i izvršnost preostalih odredbi.

10. Izmjene ovih Uslova za domaćine doživljaja. Airbnb zadržava pravo da u svakom trenutku izmijeni ove Uslove domaćina doživljaja u skladu sa odeljkom 14 Uslova.

11. Nadgledanje. Ukoliko ne živite u Evropskom ekonomskom prostoru, Ujedinjenom Kraljevstvu ili Švajcarskoj, ako vi ili mi raskinemo ove Uslove za domaćine doživljaja, klauzule ovih Uslova za domaćine doživljaja koji bi razumno trebalo da ostanu na snazi. Kada se ovi Uslovi za domaćine doživljaja ukinu, nemate pravo na obnovu naloga (ako vam je nalog otkazan) ili Sadržaj Člana.

Srodni članci

Zatražite pomoć oko rezervacija, naloga i drugih stvari.
Prijavite se ili se registrujte